REGULAMIN SKLEPU

 

Regulamin sprzedaży

W naszym Regulaminie znajdziesz informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczania ani wyłączania jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść Kupującego.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą jest Kamila Chyła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kod Marki, ul. Zygmunta Starego 10, 81-110 Tczew, REGON: 362522436, NIP: 521-309-86-52
2. W każdej sprawie dotyczącej sprzedaży produktów elektronicznych możesz się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail kontakt@kodmarki.pl
3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, sesji online oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
4. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych w Sklepie.
5. Niniejszy dokument – Regulamin sprzedaży określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto w polskich złotych.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI:
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

SKLEP – Sklep internetowy, z której właśnie korzystasz. Masz na nim możliwość zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.
PRODUKT –  Oznacza produkt elektroniczny, w szczególności konsultacje, identyfikację wizualną lub szablon strony www, który jest dostępny w Sklepie.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Formularz zamówienia to usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, dostawy etc.
KONTO – Usługa elektroniczna, mówiąc ściślej, jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, dotyczący Kupującego. Są w nim gromadzone przekazane dane oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.
ZAMÓWIENIE – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.
USŁUGA ELEKTRONICZNA –  Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, dotycząca produktów oferowanych do nabycia przez Sprzedawcę.
REJESTRACJA – Procedura mająca na celu założenie przez Klienta konta za pośrednictwem Sklepu.
KONTO UŻYTKOWNIKA – Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do zakładki moje konto, uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi:

Prowadzenie konta Klienta.
KLIENT/KUPUJĄCY/UŻYTKOWNIK – Rozumie się przez to Konsumentów oraz przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby dokonujące zakupów w Sklepie.
KONSUMENT –  Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące konsumenta będą stosowane także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
2. Wystarczające warunki dające możliwość korzystania z zakupionego produktu to:
a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
d) posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
3. W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę na platformie Facebook, konieczne jest, aby Kupujący posiadał konto na platformie Facebook.
4. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.
5. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
6. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
7. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Sklepu drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail Sprzedawcy.
8. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online zostaną one przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.
2. KONTO – korzystanie z konta jest możliwe po złożeniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Konto jest tworzone automatycznie. Za pomocą Konta Kupujący ma możliwość otrzymać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych.
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA KONTO jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem zakupu przez Klienta pierwszego produktu w Sklepie.
5. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza zamówienia oraz po kliknięciu w pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
6. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne.

 

PROWADZENIE KONTA W SKLEPIE

1. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko za pomocą utworzenia Konta w Sklepie.
2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz otrzymanego mailem po zakupie hasła.
3. Założenie Konta odbywa się przez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia.
4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz zamówienia, w którym należy podać następujące informacje: adres e-mail oraz imię.
5. Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia, są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.
6. Z chwilą przesłania Formularza zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą jest zawierana umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.
7. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zamówienia na adres e-mail Klienta umieszczony w Formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację i zawierająca Regulamin.
8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o swoich produktach, usługach i aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub przez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej przesyłanej wiadomości.
9. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na koncie treści o charakterze bezprawnym.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
12. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
13. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
14. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Zamawiam i płacę” lub inny równoważny.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia jest potwierdzane ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisów: PayU oraz PayPal zawierającym również informację o numerze Zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia oraz informacje dot. zakupionego za pośrednictwem Sklepu produktu elektronicznego.
5. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
7. Zakupiony przez Klienta produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z Konta Klienta w Sklepie. Do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego produktu albo wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące logowania na Moje konto lub instrukcję dotyczącą sposobu pobrania produktu elektronicznego lub uzyskania do niego dostępu.
8. W przypadku złożenia Zamówienia dotyczącego sprzedaży produktów elektronicznych z chwilą skutecznego dokonania płatności między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, których treść jest związana z przedmiotem zamówienia w Sklepie.

 

PRODUKT ELEKTRONICZNY

1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego produktu.
3. Zakupiony przez Kupującego produkt jest dostępny bezpośrednio z Konta Klienta, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Kupującego z aktywnym linkiem lub instrukcją dotyczącą sposobu, w jaki można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
4. Jeśli w opisie produktu w Sklepie wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego produktu elektronicznego.
6. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny lub dane do swojego konta innych podmiotom.
7. Zakupiony produkt stanowi własność Sprzedawcy i nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.

 

SESJE ONLINE

1. Sesje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Sesje usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
3. Zakupiona przez Kupującego sesja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
4. Warunki techniczne potrzebne do realizacji usługi zostały określone w niniejszym Regulaminie.
5. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

 

FORMY PŁATNOŚCI

1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia.
2. Dostępne metody płatności za Zamówienie są opisane w Sklepie, a także udostępniane Kupującemu podczas składania Zamówienia. Są to: przelew elektroniczny i płatność kartą.
3. Na stronie internetowej Sprzedawcy istnieje także możliwość rozłożenia na raty płatności za produkty.
4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę w celu dokonania płatności za Zamówienie.
5. Wskazane ceny są cenami brutto.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę (i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem dla Konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
4. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
3. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sprzedaży na odległość, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zawartej w produktach elektronicznych, w tym kursie online kupionego przez Kupującego oraz za nieuzyskanie przez Kupującego zamierzonych celów biznesowych.
6. Skuteczność wdrożenia materiałów zawartych w produktach jest uzależniona między innymi od cech osobniczych oraz wkładu pracy własnej Kupującego.
7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące ochronę praw konsumentów.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.